Welkom By

Sanet Ras Prokureurs / Attorneys

Sanet Ras Prokureurs is gestig in 1996 en bied al ons regsdienste aan, maar ons spesialiseer in die bereddering van bestorwe boedels, die opstel en hersiening van testamente,  sowel as alle eiendomstransaksies. Ons streef daarna om ‘n professionele, sorgsame, en bekostigbare diens aan ons kliente te lewer. Ons fokus daarop om kliente se opdragte effektief en doelgerig af te handel.

Sanet Ras

Sanet is toegelaat as prokureur in 1984 en is ook toegelaat as transportbesorger en notaris in 1995. Sanet spesialiseer in die opstel van testamente, trusts en die bereddering van bestorwe boedels vir die afgelope 40 jaar.

Ronelle Grunder

Ronelle is voltyds gemoeid met alle eiendomstransaksies vanaf 1978. Ronelle is toegelaat as prokureur en transportbesorger en notaris publiek in 2011. Ronelle stel ook alle kontrakte op, sowel as notariële dokumente, insluitend huweliksvoorwaardekontrakte.

Lizette Lombard

Lizette het haar Bcom-regte graad in 2017 en haar LLB graad in 2019 aan die NWU in Potchefstroom verwerf. Sy het haar klerkskap by Sanet Ras Prokureurs voltooi, waarna sy in 2022 as 'n prokureur toegelaat is. Haar fokusareas is opstel van testamente en die bereddering van bestorwe boedels.

Sanet Ras Prokureurs spesialiseer in:

TRANSPORTBESORGER
Ons bied die volgende dienste:
 • Advies en opstel van alle koopbriewe met betrekking tot alle tipe eiendomme.
 • Dorpsontwikkeling.
 • Registrasie en kansellasie van verbande.
 • Registrasie en kansellasie van serwitute.
 • Registrasie van notariële ooreenkomste, onder ander huwelikskontrakte en notariële ooreenkomste.
 • Oordrag van eiendomme en algemene
  advies met betrekking tot onroerende eiendomme.
BOEDELBEREDDERING
Ons bied die volgende dienste:
 • Aanmelding van boedel by die Meesterskantore.
 • Verkryging van Eksekuteursbriewe.
 • Die hantering van die volledige
  bereddingsproses.
 • Opstel en goedkeuring van Likwidasie- en
  Distribusierekening.
 • Toesien tot uitbetaling van erfporsies.
 • Oordrag van eiendomme aan erfgename.
 • Ontslag van eksekuteur.
TESTAMENTE
Ons bied die volgende dienste:
 • Opstel van regsgeldige testamente.
 • Advies met betrekking tot algemene
  boedelbeplanning.
 • Opstel en registrasie van Testamentêre
  Trusts
 • (Mortis Causa Trusts).
TRUST
Ons bied die volgende dienste:
 • Opstel en registrasies van Inter Vivos Truste.
 • Deregistrasie van Trusts.